Voorwaarden en condities

TAAL

Nederlands:
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
consumptie: de natuurlijke persoon die niet behandeld in het beroep van bedrijf van een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: Kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / van diensten, waarvan de leverings- en / van afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroping rechts: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd te zien van de overeenkomst op afstand;
ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aangebodent;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt van één van meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer betrokken in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de betreffende Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Wonders of Luxury
Voorstraat 46A,8861BM Harlingen;
E-mailadres: info@wondersofluxury.com
KvK-nummer: 80142028
BTW-identificatienummer:861566117B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
De overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op de wijze een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg van op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van de toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden opstellen beroep voor de bepaling is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor de overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg van inhoud van één van meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dient uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft van onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft een verzoek te wijzigen en aan passagier.
Het aanbod bevat een volledige en beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende geproduceerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanvraag zijn tot schadevergoeding van ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet worden gewaarmerkt dat de weergegeven kleuren exact worden gecombineerd met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat veronderige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de toegestane kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke gevolgen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van applicatie zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs verhoogt;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien van de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
van de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de deurzoom in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen weergeven, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes veroorzaakt de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; nl
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duur transactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.
Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst zijn ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer aangeboden passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren van de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product van dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op betrouwbaarige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het vereiste zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, wanneer de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereiste voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van applicatie op de eerste levering.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument van een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of voor zover dat nodig is om te beoordelen of het product wil behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de verstrekte onderstaande en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht / e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de tijd tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 termijnen niet heeft gemaakt zijn gebruik te willen maken recht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het rendement van de producten voor de rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug wordt ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van compleet terugzending overlegd kan worden.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoalsin lid 2 en 3. De aanvraag van het herroepingsrecht geldt indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, vooraf voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand worden gebracht specificaties specificaties van de consument;
 2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard kunnen niet worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven van verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan de financiële markt de onderneming geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzending heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf van vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met vooraf begonnen instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is begonnen;
 3. betreffende abonnementen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
Gegeven de in het aanbod, geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat mogelijke prijzen prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; van
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod specificaties specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst vastgestelde wettelijke bepalingen en / van overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant van importeur verleend garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de bevoegde geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor gewenste adviezen ten aanzien van het gebruik van de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de behandelde producten zelf heeft gerepareerd en / of bewerkt door door derden heeft laten repareren en / of bewerken;
De behandelde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld van anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de gedachten van de ondernemer en / of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel van gedeeltelijk het gevolg is van voorgeschreven die de overheid heeft gesteld van zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Kenbaar heeft gemaakt.
Met een bericht van overeenstemming in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijfeerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 30 dagen uitvoeren, tenzij een consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan slechts slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In het geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk geplaatst te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden vervangen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument van een vooraf ingestelde en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, mogelijk voorafgaand anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde opzeggen met goedgekeurde van opgestelde voorwaarden opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met bepaalde van overeengekomen overeenkomsten opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten Hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden geschillen overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip van in een bepaalde periode;
Favoriete opzeggen op dezelfde wijze als zij door zoom zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlengen
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd van vernieuwd voor een bepaalde duur.
Afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, aflevering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en uiteindelijk automatisch na afloop van de proef- van kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar van overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste een maand opzeggen, behalve de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeenkomst duur verzetten.
Artikel 13 - Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan Nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in afgegeven of gecertificeerde gegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf ingestelde aan de consument kenbare gemaakte betaalbare kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in overleg overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders vermeld.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze van de gerelateerde producten kosteloos vervangen van repareren.
Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van applicatie. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.